Särskilda villkor Abonnemang

Särskilda villkor vid abonnemang för vinterförvaring hos RMSC Marin AB 

Version 2022-1 

Definitioner

I texten nedan förkortas Rup Marin Service AB med RMSC.

Båt- hela båtens konstruktion inklusive motor och i förekommande fall drev eller propelleraxell.

Kund- båtägare eller den båtägare valt som ombud att lämna eller hämta båt.

Vintersäsong- börjar den 15 september t.o.m. 25 juni.

Sommarsäsong- från den 26 juni t.o.m. 14 september.

Abonnemang

RMSC erbjuder förvaring inomhus i uppvärmda lokaler eller utomhus. Det finns tre abonnemang med olika servicenivå:

BAS- I servicen ingår:

 • Upptagning.
 • Konservering av motor, toa, vattenlås etc.
 • Täckning vid utomhusförvaring. Båten torkas inomhus innan täckning.
 • Löpande batterikontroll under förvaringstiden.
 • Uppstart av motor på våren.
 • Sjösättning.

Tilläggstjänster som service, bottenmålning, tankning, hämtning/lämning av båt vid hemmahamn samt reparation av motorer, drev, propellrar och skrov samt elsystem och andra installationer utförs efter överenskommelse mot offererad avgift på separat order.

SILVER- I servicen ingår:

 • Upptagning.
 • Avspolning.
 • Konservering av motor, toa, vattenlås etc.
 • Täckning vid utomhusförvaring. Båten torkas inomhus innan täckning.
 • Löpande batterikontroll under förvaringstiden.
 • 100-timmarsservice av motor. Vid utökad service av motorn vid rekommenderade interrvall tillkommer en extra avgift som läggs på det årets abonnemangsavgift.
 • Bottenmålning av tidigare målad båt. Vid behov av slipning och epoxybehandling av botten tillkommer pris enligt offert.
 • Uppstart och avspolning på våren.
 • Sjösättning.

Tilläggstjänster som tankning, hämtning/lämning av båt vid hemmahamn samt reparation av motorer, drev, propellrar och skrov samt elsystem och andra installationer utförs efter överenskommelse mot offererad avgift på separat order.

GULD- I servicen ingår:

 • Upptagning
 • Avspolning
 • Konservering av motor, toa, vattenlås etc.
 • Täckning vid utomhusförvaring. Båten torkas inomhus innan täckning.
 • Löpande batterikontroll under förvaringstiden.
 • 100-timmarsservice av motor. Vid utökad service av motorn vid rekommenderade intervall tillkommer en extra avgift som läggs på det årets abonnemangsavgift.
 • Bottenmålning av tidigare målad båt. Vid behov av slipning och epoxybehandling av botten tillkommer pris enligt offert.
 • Grundlig tvätt av inre utrymmen.
 • Polering av fribord och överbyggnad.
 • Tvättning och vaxning av tuber på RIB-båtar.
 • Arbetstid för reparationer och utbyte av enklare komponenter för båtens funktion som lanternor och batteri mm. Avgift för material tillkommer och läggs på nästa faktura för abonnemangsavgiften.
 • Uppstart och avspolning på våren.
 • Sjösättning.

Tilläggstjänster som tankning, hämtning/lämning av båt vid hemmahamn samt reparation av motorer, drev, propellrar och skrov samt elsystem och andra installationer utförs efter överenskommelse mot offererad avgift på separat order.

Avtal och uppsägning

Genom att beställa abonnemang för vinterförvaring förbinder sig kunden att följa RMSC's särskilda villkor enligt detta dokument. Avtal om abonnemang för vinterförvaring sker genom tecknandet av ett Bas-, Silver- eller Guldabonnemang med servicenivå enligt specifikation. Tecknandet av abonnemang för vinterförvaring sker via ett för ändamålet avsett formulär som godkänns via e-post till info@rmsc-marin.se .

Avtal om reparationer eller andra tilläggsarbeten som inte ingår i respektive abonnemangsservice sker separat via order.

Tecknade avtal om abonnemang för vinterförvaring är bindande och löper på årsbasis. Avtalet inför kommande vintersäsong förnyas automatiskt per den 25/6 innevarande år. Om kunden vill avsluta sitt abonnemang måste det ske skriftligen via mail före den 25/6 innevarande år. Om kund under pågående abonnemangsperiod vill bryta abonnemangsavtal, utgår en uppsägningsavgift om 5.000 kr. Om kund vill bryta avtal om beställd tilläggstjänst eller pågående leverans äger RMSC rätt att få ersättning för nedlagd tid och havda kostnader.

RMSC förbehåller sig rätten att uppdatera detta dokument samt hålla den aktuella versionen tillgänglig på vår hemsida, www.rmsc-marin.se.

Beställningar

Alla beställningar skall vara skriftliga för att vara giltiga. Muntliga beställningar godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund och RMSC. Beställning skall ske genom godkännande av RMSC offert- /orderformulär genom e-post till info@rmsc-marin.se. Beställning av tilläggsarbeten inför sjösättning skall göras i samband med upptagning inför vinterförvaringen.

Betalning

Abonnemangsavgiften faktureras för betalning vid två tillfällen; efter vintersäsongens start samt under våren.

Beställda tilläggstjänster betalas mot faktura då arbetet är utfört. Utförda arbeten eller tjänster som ej hinner faktureras innan båt avhämtas skall betalas senast vid avhämtning. Kredit lämnas inte för tilläggstjänster och service.

Båt lämnas inte ut innan full betalning har erlagts.

Samtliga RMSC's tjänster inklusive förvaring är momsbelagda.

Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Påminnelseavgift debiteras med 60 kr per påminnelse. Vid utebliven betalning debiteras 8% dröjsmålsränta per påbörjad månad från förfallodagen.

Försäkring

Det åligger båtägaren att hålla båten helförsäkrad till fullvärde, mot brand, stöld, slip- och sjöskada, ansvar mot tredje man såväl under den tid förvaringsuppdraget består, till dess att uppdraget fullgjorts.

Skador som uppstår utanför RMSC's kontroll regleras via båtägarens ansvar och egen försäkring. Vid brand, förlust, skadegörelse, stöld av kunds båt eller tillhörande utrustning gäller båtägares försäkring. RMSC's ansvar är begränsat till eget arbete, transport och hantering av båt.

RMSC's ansvar för vinterförvarad båt

Båtägare skall hålla sin båt försäkrad under hela uppläggnings- eller förvaringstiden. Finns speciella aktsamhetskrav skall dessa skriftligen meddelas RMSC i samband med upptagande. RMSC tar inte ansvar för om båt drabbas av mögelpåväxt. Kunden ansvarar för att båten lämnas i sådant skick att skador ej inträffar. Om båten lämnas ostädad och smutsig ökar risken för att det uppstår mögel eller andra skador till följd av detta. Dynor och annan utrustning skall tas ur båten och förvaras i en torr miljö.

 • RMSC tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av tekniska brister, ålder eller skick på båten.
 • RMSC tar inte ansvar för om batterier laddas ur och förstörs om kunden lämnar båten med undermåliga batterier, elsystem eller bristfälliga kablar och installationer, detta oavsett om kunden beställt laddning eller ej.
 • RMSC tar inte ansvar för skador som kan uppstå på kapell till följd av skick eller ålder på kapellet vid normal hantering.
 • RMSC tar inte ansvar för kundens tekniska utrustning om service och underhåll inte beställts.
 • I samband med upptagning inför vinterförvaring kan RMSC inte garantera att täckning av båten sker omgående, då detta påverkas av faktorer utanför RMSC's kontroll.
 • RMSC tar inte ansvar för skador som uppkommer till följd av snö eller vind.
 • Gasolflaskor skall tas ur båten och får ej förvaras i båt eller på RMSC's område. Om detta ej är praktiskt genomförbart skall förekomsten av gasolflaskor anmälas till RMSC för godkännande och särskilt noteras i vinterförvaringsblanketten.

Besök eller arbete av/på egen båt får ej förekomma under hela vinteruppläggningstiden av försäkringsskäl.

Avlämnande av båt för förvaring

Upptagning startar i mitten av september månad och sker på avtalad tid under våra öppettider. Avlämning av båt sker vid av RMSC anvisad plats. För upptagning eller lämning på annan tid eller plats kontakta RMSC i god tid.

Efter upptagning besiktigas båten med avseende på båtens skick och eventuella skador och upprättas ett protokoll och dokumentation över skadorna och/eller båtens allmänna skick. RMSC förbehåller sig rätten att fotografera båten med avseende på eventuella skador som upptäcks.

Skador som kunden känner till skall meddelas RMSC. Särskilda instruktioner för hantering av instrument, el etc.skall meddelas RMSC. Båten skall lämnas med för båten lämpliga fendrar och förtöjningsmaterial.

Vid avlämnande av båt för vinterförvaring skall båten vara tömd på lösa föremål, tillbehör etc. Toalett och tillhörande tank samt vattentank skall vara tömda. RMSC tar inget ansvar för sönderfrusna färskvatten- och septictankar samt slangar och kringutrustning till dessa. Gäller endast båtar som lämnas sent på säsongen eller som förvaras utomhus.

Nyckelförvaring

Nyckel skall lämnas till RMSC i samband med att båten lämnas för vinterförvaring.

Sjösättning av vinterförvarad båt

Önskad sjösättningstid bestäms i samråd med RMSC. Då båtarna avhämtas efter hur de är förvarade innebär det att det inte alltid går att möta önskemål på tid för avhämtning av båt. RMSC bekräftar tid för sjösättning via e-post minimum 1 vecka innan båten avhämtas. Första sjösättning sker i samband med islossning, ca: 15 april.

Om båten inte avhämtas på det datum RMSC angivit kan extra förvaringskostnad för kunden uppstå.

Vid överenskommet leveransdatum för upptagning/sjösättning ingår 2 dygns brygghyra. Efter detta debiteras kunden 255 kr per påbörjat dygn.